You are here: Home O projektu Cíle projektu
Document Actions

Cíle projektu


Evropské neziskové filmové archivy i soukromé sbírky uchovávají obrovské a velmi cenné filmové sbírky. Tyto sbírky představují z kulturního hlediska skutečné poklady, protože zachycují historii, kulturní rozmanitost a vlastní identitu evropských zemí. Mají také značnou ekonomickou a komerční hodnotu v možnosti jejich užití ve vysílání, filmu, multimediálních produkcích a distribuci. Tato přidaná hodnota má strategický význam pro evropský mediální a zábavní průmysl.

Toto rozsáhlé kulturní dědictví bohužel není snadno dostupné a proto není využíván jeho kulturní a ekonomický potenciál. Příčiny jsou dvojí:

 • Je velmi složité lokalizovat filmové materiály, které tvoří evropské kulturní dědictví, až už originální kopie, mastery nejvyšší kvality, nebo nejúplnější verze filmových děl. Tyto materiály jsou rozptýleny ve stovkách archivů a sbírek po celé Evropě. Valná většina archivů a sbírek neposkytuje internetový přístup ke svým katalogům a i v případech, kdy své katalogy zpřístupní, nedokáží překonat jazykovou bariéru. Proto je vyhledání daného obrazového materiálu tak komplikované a nákladné.
 • Na druhou stranu, i když je hledaný filmový materiál lokalizován, bývá velmi obtížné identifikovat nositele autorských práv, zejména pokud jsou materiály fragmentální a nacházejí se v několika zemích EU.
  Projekt MIDAS usiluje o překonání těchto překážek. Pro tento účel byl navržen a zahájen pilotní projekt celounijní databáze filmových sbírek, která má usnadnit proces lokalizace filmových materiálů a identifikace nositelů autorských práv. Projekt MIDAS je založen na předpokladu, že by bylo příliš nákladné, složité a prakticky nemožné vytvořit novou, unifikovanou databázi veškerých materiálů v jednotlivých archivech a jiných sbírkách v celé Evropě.

MIDAS proto navrhuje vytvoření společné platformy a internetové „brány“ umožňující vyhledávání ve stále rostoucím počtu jednotlivých databází různých archivů a sbírek. Tyto základní databáze nadále existují odděleně a nezávisle na sobě a uchovávají si tak svá specifika, původní podobu a funkce. Jsou však propojeny společným jádrem standardizovaných popisných prvků a současně je vytvořeno zvláštní uživatelské prostředí překonávající jazykovou bariéru. Díky tomu bude možné vyhledávat v jednotlivých databázích přes jedinou „vyhledávací bránu“ platnou pro všechny propojené databáze. Stejná brána také poskytne přímé odkazy na internetové stránky jednotlivých archivů a sbírek s dalšími informacemi včetně kontaktních údajů pro získání vyhledaných materiálů ať už pro kulturní, výzkumné nebo komerční účely.

Jedním z cílů pilotního projektu MIDAS je prokázat uskutečnitelnost popsaného záměru zprovozněním takové brány. Pro tento účel a cíl projektu bude zpřístupněn vybraný počet archivů, komerčních sbírek a informací o informací o autorských právech. Po spuštění portálu a jeho propojených databází budeme podporovat přistoupení všech evropských archivů, sbírek a nositelů autorských práv k projektu a k tomu, aby poskytli své informace a popisné údaje do spojené databáze, jejíž rozsah by po dokončení projektu měl exponenciálně růst.

Projekt MIDAS bude usilovat o rozšíření počtu zúčastněných archivů, sbírek a nositelů práv. Za tím účelem povede informační kampaň a provede podrobnou analýzu dosažených výsledků pilotní fáze projektu.

Oproti současnému stavu, kdy je velmi časově náročné vyhledat nositele práv, ověřit dostupnost materiálů a získat popis jejich obsahu nabízí databáze MIDAS snadný přístup bez dalších nákladů. To je zárukou dobrého přijetí a úspěchu projektu v rámci profesionální komunity.

Současně s uvedenými aktivitami si projekt MIDAS klade za cíl vytvoření, testování a ověření jednoho nebo více obchodních modelů, které by byly aplikovatelné při dalším pokračování projektu a které by mohly poskytnout relevantní informace o vlivu této a podobných iniciativ na evropský trh. Po vytvoření vlastní technologické struktury databáze jsou další výdaje nutné pouze na ediční práce, hosting, licence a údržbu. Celý proces je založen na kritickém množství obsažených informací, které umožní vytvořit koherentní a stálé procedury pro vyhledávání majitelů materiálů, což přispěje k většímu rozsahu nabízených a dostupných materiálů pro uživatele.

Cíle projektu lze shrnout v následujících kvalitativních a kvantitativních charakteristikách:

Kvantitativní cíle:

 • na pilotním projektu se přímo podílí 5 archivů (reprezentujících 4 země a 4 jazyky)
 • předpokládáme, že k projektu se už při jeho implementaci připojí celkem 12 archivů (o 7 více než je původních účastníků projektu)
 • v testovací fázi projektu bude v systému zpřístupněno asi 1.000 filmových děl
 • při spuštění projektu bude zpřístupněno nejméně 4.000 filmových materiálů
 • v průběhu pilotní fáze budou testovány 2 různé obchodní modely a před dokončením projektu budou definovány další možnosti obchodního využití
 • zorganizování nebo účast na 3 souvisejících aktivitách Evropské asociace filmových archivů

Kvalitativní cíle:

 • prozkoumat různé možnosti technického řešení propojené, efektivní a funkční databáze,
 • definovat a zavést jednotný standardizovaný soubor základních popisných prvků, založený na stávajících Mezinárodních standardech a na výsledcích odpovídající standardizační skupiny CEN,
 • řešení jazykových otázek – vytvoření vícejazyčného uživatelského prostředí pro vyhledávání a definování minima popisných prvků, u nichž je nutný překlad,
 • zajištění funkčnosti technického propojení jednotlivých databází s ohledem na rozdílnost užívaných a aplikovaných standardů,
 • prozkoumání a definování různých obchodních možností, včetně vazby na majitele filmových materiálů, které budou testovány jednotlivými archivy (např. prodej informací o filmech filmovým profesionálům na základě předplatného a/nebo vybírání poplatků za publikování informací o nositelích práv),
 • poskytnout archivům informace o možných způsobech a postupech vyhledávání nositelů práv a o smluvních vztazích s nimi,
 • zvýšení povědomí v daném oboru o potenciálu a účelnosti propojené databáze archivů a sbírek v EU,
 • významně zvýšit dostupnost a obchodní využití archivních sbírek v EU,
 • zvýšit účelnost a efektivnost přístupu k materiálům a distribučních aktivit zúčastněných filmových archivů,
 • - podporovat rozšiřování propojených databází v průběhu i po dokončení projektu

V dlouhodobém výhledu předpokládáme, že MIDAS bude hrát hlavní roli v propojení databází alespoň 80% evropských státních filmových archivů, v rozsahu sbírek, k nimž vykonávají autorská práva nebo které jsou tvořeny díly volnými a to během tří let po dokončení projektu. Systém MIDAS by měl také podpořit účast soukromých filmových archivů v tomto projektu a napomoci tak celkově větší dostupnosti významné části evropského filmového dědictví.

Projekt MIDAS je součástí programu Evropské unie MEDIA Plus a přispívá k naplnění cílů priority Networked Databases (Síťové databáze) v části Pilot Project (Pilotní projekt).