You are here: Home Apie MIDAS indėlis į MEDIA Plus
Document Actions

MIDAS indėlis į MEDIA Plus


Europos Sąjungos MEDIA Plus programos tikslas - stiprinti Europos audiovizualinės pramonės konkurencingumą, numatant šias priemones: MEDIA ko-finansuojamas mokymo iniciatyvas audiovizualinės pramonės profesionalams, gamybos projektų plėtrą (vaidybiniai filmai, televizijos kūriniai, dokumentika, animacija ir naujosios visuomenės informavimo priemonės), kinematografijos kūrinių festivalius, taip pat Europos audiovizualinių kūrinių sklaidą.

MIDAS turi milžiniškas bendruomenės kūrimo galimybes, kadangi į pagrindinę duomenų bazę jos kūrimo bandomojo etapo metu numatyta sujungti keturių Europos archyvų duomenų bazių turinius. Tai turėtų sudaryti raidos pagrindą didesnėms filmų archyvų ir kitų institucijų ar įmonių iniciatyvoms ateityje.

MIDAS iš esmės prisidėtų prie specifinio audiovizualinės pramonės sektoriaus ekonominės dinamikos, atsižvelgiant į milžiniškus ypatingos istorinės ir kultūrinės vertės išteklius. Šiuo aspektu Europos filmų archyvų turinio prieinamumas, galimas demonstravimas, vertės nustatymas rinkoje yra svarbūs veiksniai, propaguojant Europos kultūrinį palikimą ir įvertinant jo lingvistinę bei kultūrinę įvairovę.

Projektas maksimaliai išplėstų dažnai nežinomo ir dėl to nenaudojamo turinio demonstravimą. Tai skatintų skaidrią dinamiką, o ši savo ruožtu skatintų verslo ir šiame sektoriuje veikiančių įstaigų bei organizacijų konkurencingumą. Trumpai tariant, MIDAS veikla būtų pagrindas:

  • Informacijos ir vertingo turinio medžiagos gavimui.
  • Nežinomo/nenaudojamo turinio demonstravimui rinkoje.
  • Rinkos sąlygų įvertinimui ir reakcijai į turinio kiekį, kuris būtų tarsi filmų archyvų sektoriaus rinkos galimybių rodiklis.
  • Turinio įtraukimui į Europos lygio rinką, padidinant įprastai “ribotų galimybių” turinio naudojimo galimybes.
  • Techninių turinio vertinimo barjerų panaikinimui.

Visi šie aspektai nukreipia į internetinės duomenų bazės specifinių tikslų prioritetus. Tai informacijos apie Europos audiovizualinio turinio svarbią dalį įprastų gavimo sąlygų pagerinimas; suvokimo, kad būtina taikyti naujas rentabilias technologijas audiovizualinio turinio veiklos srityje Europoje, paskatinimas; parama Europos filmų archyvų skaitmeninimo procesams tam, kad didėtų naudojimui pasiekiamo turinio dalis, turinio organizavimas taip, kad naudojant pažangias ir efektyvias technologijas ir veiklos modelius, jo sklaida būtų lengvesnė.

Kalbant konkrečiau, MIDAS iškelia iniciatyvą, kuri atitinka mažiausiai dvi pagrindines Media Plus programos nuostatas:

a) Europos kultūros paveldo vertės didinimas, itin pabrėžiant kalbų ir kultūrų įvairovę.

b) Rinkos galimybių įvertinimo priemonių suteikimas “senųjų filmų” sektoriui ir realių galimybių sudarymas tam, kad filmų archyvai galėtų veikti dinamiškesniame verslo lygmenyje.

Nors šis verslo lygmens poveikis iš pradžių gali būti numatomas archyvinės medžiagos naudojimo srityje, MIDAS kaip sistema turi galimybių nurodyti sąsajas su kitomis programomis arba tapti didelės turinio demonstravimo ir sklaidos sistemos portalu.

Šiuo atžvilgiu esminė sėkmės sąlyga yra europinis veiksmų pobūdis. Projektui vadovauja Vokietijos filmų archyvas, jau bandomajame etape aktyviai dalyvaujant trims kitiems Europos archyvams (iš Didžiosios Britanijos, Čekijos Respublikos ir Italijos). Šios veiklos rezultatas – pagrindas įvertinti galimą prieigą įvairiomis kalbomis bei standartizavimo ir veiklos modelių aspektus labai įvairiomis techninėmis ir rinkos sąlygomis.

Dar svarbiau tai, kad projekto veiklos plane aiškiai numatyta projekto raida ir plėtra ateityje. Veiklos modelių išbandymas yra glaudžiai susijęs su projekto gyvybingumo plano struktūra ir ateityje bus išplėstas, įtraukiant daugiau archyvų ir kultūros institucijų bei įstaigų. Tai gali būti pasiekta tik tvarkant išteklių ir turinio informacijos visumą kaip ir buvo pasiūlyta projekte.

Techniniu atžvilgiu, derinant naudojamas technologijas ir MIDAS projekto rėmuose atliekamus darbus su veikla standartizacijos srityje, toks požiūris padėtų naikinti technologinius sistemos naudojimo barjerus. To dėka sistema būtų itin lengvai naudojama europiniu lygiu.

Svarbu ir tai, kad tikslas suteikti Europos filmų archyvų bendruomenei bendrą interneto portalą prieigai prie informacijos ir jos naudojimui yra lemiamas tam, kad vis dar nenaudojami kultūros ištekliai pasiektų europinio lygmens rinką. Tai itin svarbu mažų tautų kalbų rinkos Europos paveldo daliai, kuriai išlaidos, susijusios su turinio demonstravimu, yra daug didesnės nei tų šalių, kuriose kalbų infrastruktūra gali tikėtis kintamesnio ekonominio lygmens.

Projekto MIDAS įgyvendinimas taip pat (netiesiogiai) prisideda prie bendresnių programos tikslų: dėl padažnėjusio turinio demonstravimo ir potencialiai ilgesnio turinio buvimo laiko rinkoje skatinamas Europos kinematografinių kūrinių kūrimas, pagerinamos jų sklaidos sąlygos.