You are here: Home Om MIDAS MIDAS bidrar til MEDIA Plus
Document Actions

MIDAS bidrar til MEDIA Plus

EUs MEDIA Plus-program har som målsetning å styrke konkurranseevnen til Europas audiovisuelle bransje gjennom en rekke støtteordninger: MEDIA delfinansierer utdanningsopplegg for bransjen, prosjektutvikling (spillefilmer, fjernsynsdrama, dokumentarer, animasjon og nye medier), filmfestivaler, samt distribusjon og promosjon av europeiske audiovisuelle verker.

MIDAS har et enormt potensiale for å styrke det europeiske filmfellesskapet. Prosjektet skal lansere en nettverksdatabase som samler materiale fra fire ulike europeiske arkiver allerede i sin pilotfase. Dette legger grunnen for utviklingen av en større satsning som inkluderer flere filmarkiver og andre institusjoner og selskaper.

MIDAS bør i prinsippet styrke den økonomiske dynamikken i en sektor av den audiovisuelle bransjen som disponerer enorme ressurser av historisk og kulturell betydning. Å prisgi, tilgjengeliggjøre og tilrettelegge europeiske filmarkivers materiale for markedseksponering vil være et viktig steg i promoteringen av den europeiske kulturarven og spredningen av Europas språklige og kulturelle mangfold.

Ideelt sett vil prosjektet fremme eksponering av materiale som ofte er ukjent, og som regel ubrukt. Dette vil medføre at videre forretning oppmuntres (noe som igjen vil stryrke konkurranseevnen til selskaper og organisasjoner innen feltet). I korte trekk legger MIDAS grunnlaget for:

  • Gjenoppdagelsen av verdifullt materiale.
  • Markedseksponering av ukjent/ubrukt materiale.
  • Utprøving av forholdene og reaksjonene i markedet for materiale fra filmarkivsektoren.
  • Økt potensiale for et materiale som ofte tenkes å ha «begrenset potensiale», ved at dets nedslagsfelt utvides til hele EU-regionen.
  • Reduksjon av de tekniske barrierene for utveksling av materiale.

Alle disse aspektene konvergerer mot spesifikke målsetninger knyttet til nettverksdatabaser. Disse inkluderer økt tilgang til relevant europeisk audiovisuelt materiale, økt oppslutning omkring bruk av kostnadseffektiv teknologi blant aktører på det audiovisuelle markedet, og støtte til digitalisering og kategorisering i europeiske filmarkiver som således øker mengden av tilgjengelig materiale. Innhold organiseres på en slik måte at det enklere kan distribueres gjennom innovative og effektive teknologiske og kommersielle modeller.

Mer spesifikt er MIDAS relevant på to hovedområder nedfelt i MEDIA Plus-programmet:

a) Styrking av Europas kulturarv, med særlig vekt på språklig og kulturelt mangfold.

b) Gi «gammel film»-sektoren verktøy til å komme seg inn på markedet, og dermed bringe arkivene inn i en mer dynamisk kommersiell situasjon.

Selv om de kommersielle mulighetene i første omgang synes begrenset til arkivmaterialet, har MIDAS som system potensiale enten til å knytte seg opp mot andre plattformer, eller til selv å bli en portal for mer omfattende eksponering og distribusjon av materiale.

Fra et slikt perspektiv er det viktig at MIDAS beholder en europeisk profil. Prosjektet ledes av Deutsche Filminstitut, med aktiv deltagelse allerede i pilotfasen fra tre andre europeiske arkiver (fra Storbritannia, Tsjekkia og Italia). Disse danner basis for utprøving av den flerspråklige tilgangen, standardiseringen og forretningsmodellaspektet på teknologisk og kommersielt svært ulike markeder.

Prosjektet legger også grunnlag for fremtidige utvidelser. Testing av forretningsmodeller henger nært sammen med planer for å utvide prosjektet til å favne om en rekke arkiver og kulturelle institusjoner. Dette kan bare oppnås ved å starte opp med en kritisk mengde materiale allerede på plass, slik det foreslås i prosjektet.

Denne tilnærmingen er laget for å senke teknologiske barrierer som forhindrer deltagelse i systemet. Dette gjøres ved å kombinere allerede eksisterende teknologi og knytte arbeidet som gjøres i MIDAS til andre standardiseringsaktiviteter. Dette skulle bidra til å gjøre systemet enklest mulig å utvikle på et europeisk nivå.

Åpningen av denne portalen vil selvsagt være et viktig hjelpemiddel for spredningen av lite brukte kulturelle ressurser på det europeiske markedet. Dette gjelder særlig de delene av den europeiske kulturarven som tilhører språklig små markeder, som tidligere har hatt relativt sett større kostnader forbundet med eksponering utenfor sitt eget språklige område.

MIDAS bidrar også (på en indirekte måte) til å fremme et mer overordnet mål ved MEDIA-programmet, nemlig å bedre forholdene for distribusjon og promotering av europeisk filmmateriale. Dette kommer som en følge av økt eksponering og potensielt lenger markedsmessig levetid for europeisk film.